Conectores do discurso

CONECTORES: Sirven para ligar vários segmentos linguísticos: as frases do período, os períodos no parágrafo e os parágrafos no texto.

Adicionar / enumerar

e, alén diso, non só…mais tamém, despois, finalmente, seguidamente, do mesmo modo, pela mesma razón, igualmente, ata, ademais, enriba, á parte

Sintetizar/concluir

logo, pois, así, por iso, por conseguinte, portanto, en fin, en conclusión, concluindo, em suma…

Particularizar

especificamente, nomeadamente, por exemplo, en particular…

Explicar/exemplificar

pois, porque, por causa de, unha vez que, isto é, ou sexa, quer dicir, por exemplo, como se pode ver, como é o caso de,…

Marcar apertura

Serven para abrir unha serie: en primeiro lugar, primeiramente, por unha banda, por unha banda, dunha parte, dun lado... 

Marcar continuidade

en segundo/terceiro/cuarto... lugar, por outra (parte), por outro (lado), pola súa banda, doutra (parte), doutro (lado), así mesmo, igualmente, de igual forma/modo/xeito, logo, despois...

Marcar pechadura

Sinalan a fin dunha serie: Para rematar, en último lugar, en último termo, en fin, por fin, finalmente.

Comentario 

Por certo, á mantenta, a todo isto, dito sexa de paso, dito sexa, entre parénteses, outra cousa, por outra banda, doutra banda, Pola súa banda, polo demais, En parte, De igual modo/forma/xeito/sorte

Consecuencia do anterior

 "pois" , "así pois", "xa que logo", "por conseguinte", "conseguintemente", "consecuentemente", "polo tanto", "de aí", "en consecuencia", "de resultas", "así", "entón", logo, pois, por esta razón, por tanto,…

Contraargumento

"en cambio", "pola contra", "polo contrario", "por contra", "así a todo", "no entanto, "emporiso", "agora ben", "agora",  "iso si", porén, contrariamente, en vez de, por oposición, ainda así, mesmo así, a pesar de, con todo…

Organizadores no espazo

à direita, sobre, atrás, a un lado, naquel lugar, no medio…

Organizadores no tempo

despois, enton, após, de seguida, seguidamente, dias mais tarde, até que, cuando…

Reformuladores explicativos

"ou sexa", "é dicir", "isto é", "a saber"; "noutras palabras", "noutros termos", "dito con/noutros termos", "con outras palabras", "dito doutro xeito/modo/forma", etc...

Reformuladores rectificativos

que corrixen, ou melloran: "mellor dito", "mellor aínda", "máis ben",mais corretamente, mais precisamente, ou melhor...

Reformuladores de distanciamento

"en calquera caso", "en todo caso", "de tódolos xeitos/xeitos/formas", "de calquera modo/xeito/forma", "de calquera sorte", "de todas sortes"...

Reformuladores recapitulativos

"en suma", "en conclusión", "en resumo", "en síntese", "en resolución"; "nunha palabra", "en dúas palabras", "en poucas palabras", "en resumidas contas", "en definitiva e a final de contas", "en fin", "á fin e ao cabo", "logo de todo", "en realidade" e "no fondo"...

Dúvida

tal vez, é probable, é posible, probablemente, por ventura,…

Certeza

é evidente, certamente, com toda a certeza, naturalmente, evidentemente, ...

Hipótese/condición

se, a menos que, supondo que, admitindo que, salvo se, exceto,…

Chamar a atención

notese que, reparese, véxase, constatese,…

Enfatizar

efetivamente, como vimos, na verdade,…

Semelhança: 

Opinar

a meu ver, no meu entender, pareceme que,…

Semellanza

do mesmo modo, tal como, asi como, pola mesma razón,…

Fin

para, para que, a fin de, con o obxectivo de,…

230 conectores en español


Ordenar el discurso / tiempo / enumeración:

Antes de nada

En primer lugar

En segundo lugar

En último lugar

Por un lado / otro lado

Al lado

Para empezar

Antes

A continuación

Por una parte

Primero / después / luego

Al principio / al final

Hasta ahora

Ahora

Siguiente

A través de

Sobre todo

Finalmente

Entonces

Desde entonces

En nuestros días

Más tarde

Más adelante

Mientras tanto

Seguidamente

Entre tanto

Actualmente

Posteriormente

En la actualidad

Simultáneamente

Pronto

Alrededor de

A la vez

Eventualmente

En esta época

En otra época

En este momento

Por ahora

Introducir un tema:

En cuanto a

Concerniente a

Con referencia a

Referente a

En lo que toca a

En lo que respecta

Con relación a

En relación con

Con respecto a

Por lo que se refiere de

Por lo que se refiere a

Acerca de

Sobre

Otro punto es

El siguiente punto trata de

Ciertamente

Siempre

Por supuesto

Sin duda

Añadir ideas:

Además

Asimismo / Así mismo

Así como

También

Al mismo tiempo

Por otro lado

Por otra parte

Así pues

Otra vez

De nuevo

Junto con

Y

Más

Aún

A su vez

Otro aspecto

De la misma forma

Es conveniente

Hay que mencionar, además

Habría que decir también

Más aun

No solo… sino también

Otro rasgo de

Se debe agregar que

Todavía cabe señalar

Aclarar o explicar:

Es decir

O sea

Esto es

Conviene subrayar

Dicho de otra manera

En otras palabras

Con esto quiero decir

Tanto como

Mejor dicho

De este modo

Después de todo

Con base en

Como se ha dicho

Es necesario recalcar que

Lo anterior no quiere decir que

Lo dicho hasta aquí supone que

Los anteriores conceptos se aclararán

En lo que sigue

Nada de lo expuesto hasta aquí significa que

No me referiré a

Todo esto parece confirmar

Una cosa es… y otra

Cosa distinta es

Me gustaría dejar claro

El siguiente aspecto trata de

Ejemplificar:

Por ejemplo

Concretamente

En concreto

En particular

De hecho

Pongamos por caso

Pongo por caso

Tal como

Como caso típico

Como muestra

Introducir una opinión personal:

Para mí

En mi opinión

A mi manera de ver

Yo creo que

A mi entender / parecer

A mi juicio

Según mi punto de vista

Personalmente

Considero que

Al respecto opino

Declaro

Afirmo

Asevero

Indicar hipótesis:

Es posible

Es probable

Probablemente

Posiblemente

A lo mejor

Quizá(s)

Tal vez

Utiliza los siguientes conectores del discurso en tus trabajos para establecer relaciones lógicas entre ideas

CLICK TO TWEET

Establecer comparaciones:

Del mismo modo

Igualmente

De igual modo

De igual importancia

En igual forma

De la misma manera

De la misma forma

De forma similar

De igual manera

Equiparable a

En las mismas circunstancias

Algo semejante ocurre con

Cosa parecida sucede también con

Todas estas observaciones se relacionan también con

Indicar oposición o contraste:

Pero

Por el contrario

Al contrario

De lo contrario

Por lo contrario

De otra manera

De otro modo

En otro orden de ideas

En oposición

Aunque

Sin embargo

Sino

Sino que

Si

A pesar de

No obstante

En cambio

Incluso si

A menos que

A la inversa

Ahora bien

Recíprocamente

Con la condición de que

Tampoco

No

Nunca

Jamás

Indicar consecuencia:

Por esto

Por eso

Por tanto

Por lo tanto

Por lo que

En consecuencia

En correspondencia

Por consiguiente

Como resultado

Consecutivamente

Por lo cual

De modo / manera que

De ahí que

Por esta razón

Así que

En una y otra parte

En tal sentido

En efecto

Indicar causa:

Porque

Ya que

Como

Puesto / dado que

Siempre que

Para

Pues

Conque

A causa de

Debido a

Visto que

Con el fin

A fin de que

Por ello

Por aquello

Por esta situación

Por este motivo

Por este pretexto

Considerando que

En vista de que

Teniendo en cuenta que

Resumir:

En resumen

En pocas palabras

Para resumir

En general

En suma

Globalmente

En síntesis

Concluir o terminar:

En conclusión

Para finalizar

Para terminar

Para concluir

Por último

En definitiva

En fin

Xogos e exercicios